Gebouwen ‘Paris Proof’ maken

Stappen die tot onmiddellijke energiebesparing leiden

Nederland heeft zich gecommitteerd aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015, wat onder meer betekent dat de gebouwde omgeving 95 procent minder energie moet verbruiken in 2050. ABN AMRO heeft in 2019 de ambitie gesteld om al in 2030 met haar kantoren te voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs 'Paris Proof'.

Onder het motto ‘right to copy’ deelt ABN AMRO lessen die bij het verduurzamen van het eigen vastgoed worden geleerd. Hiermee hoopt de bank andere vastgoedeigenaren te steunen bij de enorme taak waar ze voor staan om hun gebouwen ‘Paris Proof’ te maken. In dit platform worden de stappen onder de loep genomen die tot onmiddellijke energiebesparing leiden.
  1. Stel een concreet doel
  2. Maak ernegieverbruik inzichtelijk
  3. Bepaal een strategie per type gebouw
  4. Stel een doel voor de lange termijn

Lees meer

1. Stel een concreet doel

Een gedegen doelstelling is belangrijk om de verduurzaming van gebouwen te realiseren tegen acceptabele meerkosten. Met het stellen van dat doel en het naleven van de invulling ervan, voorkomt de vastgoedeigenaar voor onverwacht hoge kosten te staan op het moment dat duurzaamheid door wetgeving wordt afgedwongen. Want verduurzaming zal steeds vaker door wetgeving verplicht worden. Eigenaren van kantoorgebouwen moeten nu al zorgen dat hun kantoor in 2023 een energielabel C of beter heeft. En onvoldoende verduurzamen wordt een risico op het verliezen van waarde als een gebouw niet voldoet aan de wetgeving. Het kan daarom verstandig zijn om nu al een extra stap te zetten bij het doorvoeren van de verduurzaming.

ABN AMRO heeft zelf een doel gesteld dat verder gaat dan de wettelijke vereisten in Nederland. Dat doel is alle gebouwen van ABN AMRO uiterlijk in 2030 minimaal ‘Paris Proof’ zijn, in lijn met het Parijse klimaatakkoord van 2015. Dit betekent dat het gemiddelde verbruik in de kantoren op maximaal 50 kiloWattuur (kWh) per vierkanter meter vloeroppervlakte mag liggen. Pas in 2050 geldt dit als een vereiste voor alle kantoren in Nederland.

Belangrijk voor het behalen van dit doel is dat het hoger management van ABN AMRO deze verduurzaming van de vastgoedportefeuille onderschrijft. De aanpak van de gebouwen voor eigen gebruik past naadloos in het beleid van het management, dat het thema duurzaamheid als een van haar drie pijlers van de bankstrategie heeft gemaakt. Dit is een extra stok achter de deur voor de gehele organisatie.

2. Maak het energieverbruik inzichtelijk

Naast het stellen van een concreet doel, is het startpunt en het bepalen van de route van belang. Daarom is in samenwerking met adviseurs in beeld gebracht wat het huidige verbruik is in de kantoren van ABN AMRO, ingedeeld naar type verbruik (zie figuur 1). Ook is inzichtelijk gemaakt op welke onderdelen de meeste besparingen te behalen zijn.

Figuur 1, Huidige verbruik in de kantoren van ABN AMRO

3. Bepaal een strategie per type gebouw

Afhankelijk van kenmerken zoals de isolatiewaarde en de wijze van energieopwekking van de gebouwen, hebben ABN AMRO en haar adviseurs bepaald welke maatregelen moeten worden toegepast. De kantoren zijn daarvoor opgedeeld in vier groepen, A tot en met D (zie tabel 2). De groepstypering kan worden gebruikt om te bepalen welke maatregelen moeten worden doorgevoerd.

Voor het vastgoed van ABN AMRO is per groep voor de onderstaande maatregelen gekozen (zie tabel 2). Alle gebouwen uit de vier groepen moeten sowieso een basispakket aan maatregelen doorvoeren zoals installatie van LED-lampen en elimineren van sluipverbruik.

Tabel 2, Maatregelpakket per groep

4. Stel een doel voor de lange termijn

Verduurzamen gaat niet van de ene op de andere dag. Het is belangrijk een langjarig plan op te stellen dat samenhangt met de doelstellingen per type gebouw. De uitvoer van dit lange termijnplan is het meest effectief door er dit jaar al mee te beginnen. Het in tabel 1 genoemde basispakket laat ABN AMRO tot en met 2022 in alle gebouwen doorvoeren.

De uitvoer van de andere pakketten vallen samen met de reguliere vervangingsmomenten van bestaande installaties tussen nu en 2030. Deze vervangingsmomenten staan ingepland in het meerjarenonderhoudsplan (MJOP), wat is opgesteld per gebouw. Op die vervangingsmomenten zal de bank volgens dat plan sowieso investeringen moeten doen om de kwaliteit van elk gebouw op peil te houden. Hiermee wordt onnodige vroegtijdige vervanging, en de daarbij behorende meerkosten, van installaties voorkomen.

Ook de investeringen worden gelijkmatig verdeeld tussen vandaag en 2030. Dat betekent dat de doelstelling van een Paris Proof-vastgoedportefeuille in 2030 ruimschoots op tijd wordt gehaald.